bool(false)

Neufahrn, Konrad-Lorenz-Weg 8 A (NE-KO)